دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۳۹۲-۱۳۹۳