عضو شورای ناظر بر نشریات دانشجویی

عضو شورای ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۳۹۱-۱۳۹۳