وب‌سایت برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

کسب مقام اول در میان وب‌سایت‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (وب‌سایت دانشکده پیراپزشکی) در هفته پژوهش ۱۳۹۳